Permalink
Browse files

Tarkenna aloittajan vaiheita

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 30, 2018
1 parent 368b6a8 commit 4453ff4dbac57fbe0e0f4960b19aa38397c740a0
Showing with 53 additions and 6 deletions.
  1. +2 −0 _pages/aloittaminen.md
  2. +51 −6 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -48,6 +48,8 @@ Tärkeimmistä ohjelmista on avattu lisää osiossa <a href="https://handbook.du
<li><a href="https://dropbox.com/">Dropbox</a></li>
<li><a href="https://www.sublimetext.com">Sublime Text</a></li>
<li><a href="https://1password.com/">1Password</a></li>
<li><a href="https://wakatime.com">WakaTime</a> koodaustyöajanseurantaan</li>
<li><a href="https://www.resilio.com/individuals/">Resilio Sync</a>, devaukseen liittyvien tiedostojen jakamiseen</li>
</ul>

<h2>Asiakaspalvelijalle / markkinoijalle</h2>
@@ -13,18 +13,63 @@ Dude-ympäristön pystytysohjeet uudelle tietokoneelle löytyy GitHubista, <a hr

<h3>Ensimmäisen aloittajan tehtävät</h3>

Ensimmäinen projektin parissa aloittava dude aloittaa projektin ajamalla aloituskomennon:
Vaiheet:

1. Ensimmäinen projektin parissa aloittava dude aloittaa projektin ajamalla aloituskomennon:

<pre class="language-bash"><code>createproject</code></pre>

Scripti kysyy oleelliset tiedot projektista, kuten projektin nimen. Sen jälkeen automaatio luo projektin raamit (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack">digitoimistodude/dudestack</a>), luo paikalliselle kehityskonelle (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) virtualhostin sekä WordPress-stackin asiakkaan projektia varten. Seuraavaksi ajetaan newtheme.sh (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/air">digitoimistodude/air</a>), joka luo projektiin aloitusteeman.
Scripti kysyy oleelliset tiedot projektista, kuten projektin nimen. Sen jälkeen automaatio luo projektin raamit (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack">digitoimistodude/dudestack</a>), luo paikalliselle kehityskonelle (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) virtualhostin sekä WordPress-stackin asiakkaan projektia varten.

2. Seuraavaksi ajetaan newtheme.sh (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/air">digitoimistodude/air</a>), joka tarpeelliset tiedot kysyttyään luo projektiin aloitusteeman.

Ensimmäinen aloittaja luo seuraavaksi tietokannan kehityspalvelimelle (gunship), jakaa .env- määritykset sekä <a href="https://www.resilio.com/individuals/">Resilio Sync</a> -linkin mediatiedostoihin Trellon/Slackin kautta muille projektissa mukana oleville devaajille.
3. Ensimmäinen aloittaja luo seuraavaksi tietokannan kehityspalvelimelle (gunship)

BitBucket-repositoryyn lisätään logo ja Slackin #dev-kanavalle projektin integraatio + logo osoitteessa <a href="https://dudet.slack.com/apps/manage">dudet.slack.com/apps/manage</a>.
4. Tämän jälkeen projektin aloittaja jakaa .env- määritykset sekä <a href="https://www.resilio.com/individuals/">Resilio Sync</a> -linkin mediatiedostoihin Trellon tai Slackin kautta muille projektissa mukana oleville devaajille.

5. BitBucket-repositoryyn lisätään logo ja Slackin #dev-kanavalle projektin integraatio + logo osoitteessa <a href="https://dudet.slack.com/apps/manage">dudet.slack.com/apps/manage</a>.

<h3>Myöhemmin projektiin mukana tulevan devaajan tehtävät</h3>

Muut mukaan tulevat devaajat hakevat Duden kloonaavat projektin koneensa kotihakemiston alla olevaan Projects -hakemistoon projektin BitBucketista, ajavat <pre class="language-bash"><code>composer update && npm install</code></pre> projektin juuressa, asettavat manuaalisesti /etc/hosts -tiedoston kuntoon sekä Vagrantin vhostin paikalleen. Mediatiedostolinkki sekä .env-kredentiaalit poimitaan Trellosta ja projektin kollaboraatio saa alkaa.
Vaiheet:

1. Muut mukaan tulevat devaajat menevät <a href="http://bitbucket.org/digitoimistodudeoy/">Duden Bitbucketiin</a>a>, josta valitsevat aloitetun projektin kloonaavat projektin **Clone**-nappulan avulla ~/Projects -hakemistoon.

2. Seuraavaksi haetaan riippuvuudet ajamalla projektin juuressa:

<pre class="language-bash"><code>composer install && npm install</code></pre>

3. Sitten asetetaan manuaalisesti `/etc/hosts` -tiedostoon projektin isäntärivi, jotta kehityspalvelin osaa yhdistää oikeaan projektiin, esimerkiksi suoraan komentoriviltä muokkaamalla `sudo nano /etc/hosts` ja antamalla oman pääkäyttäjän salasana. IP on Duden vagrant-koneella (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) `10.1.2.4` ja Duden natiivilla macOS LEMPillä (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) `127.0.0.1`. Tällöin lisää hosts tiedostoon viimeiselle riville seuraavasti (IP sen mukaan mitä käytät ja projektiosoite sen mukaan mikä on käytössä):

<pre class="language-bash"><code>127.0.0.1 projektinnimi.test</code></pre>

4. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin) projektikansion alle `media/` -hakemistoon.

5. Luo uusi tiedosto projektikansion alle nimeltä `.env` ja lisää sinne saamasi tiedot. Tyypillinen .env-tiedosto näyttää tältä:

````
DB_NAME=tässä_on_oikea_tietokannan_nimi
DB_USER=tässä_on_oikea_käyttäjätunnus
DB_PASSWORD=tässä_on_oikea_salasana
DB_HOST=tässä_on_oikea_ip
WP_ENV=development
WP_HOME=http://projektinnimi.test
WP_SITEURL=http://projektinnimi.test/wp
AUTH_KEY='ts[h@+i#]w`Zj%$!*+N:b*K$re9;w*mQ:;Y7<6G@~wx?::9%>j@~}i3dmz|Jcl{|'
SECURE_AUTH_KEY='gJ6.c|6+v~`s}0,^945V#uY]TXuW9gV&Po!SnCKJsB2f<V-WlLd]629mm~8_;qXL'
LOGGED_IN_KEY='Eu`SWA<^2P_P:1?i|c=541(&QMYM3h[,B$L]az02%He@;c).e#08zEL&*;oGd/AF'
NONCE_KEY='@#p@/&A@jEJeGo|K}0fm`R>8NcaQaA @??J:%97[|c>Gr>*eO[qFAe|$h|qhA?)z'
AUTH_SALT=':ov!]~U]=Jqjy.o#*EddJd*Qd,YD=D3~S{ZC%gn7QD*%y+MbwQf5U iX&6<9:QYP'
SECURE_AUTH_SALT='Ck(dq+!6vNHTF-U1xZt*IBAk.n)+4DH=Nl;4d5xyf4*LLy?8]sLsT@DO]iGOM$H}'
LOGGED_IN_SALT=']CR>.^maG`L*oKL?3 qiTTXE2~)b2m>NPFBKhOKNE qSt1R K8+`nOu&Ea*,n6G2'
NONCE_SALT='?8|fjJSNs8=LwJt6dkWrY*.~(# +EpUC]TI,~}HhVzS*9@K$ =+H!{wOYeG>t}rd'
ACF_PRO_KEY=tässä_on_oikea_API_key
SENDGRID_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key
IMAGIFY_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key
````

Näin projektin kollaboraatio saa alkaa!

Jos jälkikäteen lähdetään työstämään back-endiä, luodaan branch back-end. Jos taas front- endiä, luodaan branch front-end. Masteriin mergetään kohtuullisin väliajoin tai merkkipaalujen aikaan.
Jos jälkikäteen lähdetään työstämään back-endiä, luodaan branch `back-end`. Jos taas front- endiä, luodaan branch `front-end`. Masteriin mergetään kohtuullisin väliajoin tai merkkipaalujen aikaan.

0 comments on commit 4453ff4

Please sign in to comment.