Permalink
Browse files

Virheellisen komennon korjaus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 7, 2018
1 parent 777fb8c commit 46ae03013133063d674b8ab86e6cb6cef203a7ff
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -80,7 +80,7 @@ Jos käytössä on vagrant (<a class="github" href="https://github.com/digitoimi
}
</code></pre>
Jos taas LEMP (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>), muokkaa komentoriviltä <code>sudo nano /etc/nginx/sites-available/projekti.test</code> ja lisää yllä oleva sinne. Linkitä se sitten päällä olevaksi saitiksi aivan kuten tekisit tuotantopalvelimellakin, komennolla <code>sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/projekti.test sudo ln -s /etc/nginx/sites-enabled/projekti.test</code>. Sen jälkeen käynnistä web-palvelin uudelleen komennolla <code>nginx.restart</code>.
Jos taas LEMP (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>), muokkaa komentoriviltä <code>sudo nano /etc/nginx/sites-available/projekti.test</code> ja lisää yllä oleva sinne. Linkitä se sitten päällä olevaksi saitiksi aivan kuten tekisit tuotantopalvelimellakin, komennolla <code>sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/projekti.test /etc/nginx/sites-enabled/projekti.test</code>. Sen jälkeen käynnistä web-palvelin uudelleen komennolla <code>nginx.restart</code>.
Huom. Ylläolevat tukeutuvat täysin siihen, että olet esimerkiksi noudattanut vagrant-boksimme asennusohjeita (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/marlin-vagrant">digitoimistodude/marlin-vagrant</a>) tai asentanut LEMP-web-palvelimemme oikeaoppisesti (<a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup">digitoimistodude/macos-lemp-setup</a>) JA lisännyt myös aliakset <a href="https://github.com/digitoimistodude/macos-lemp-setup#post-install">tämän sivun pohjalta</a>.

0 comments on commit 46ae030

Please sign in to comment.