Skip to content
Permalink
Browse files

Syncing _pages/mihin-henkilotietojani-kaytetaan.md from WordPress at h…

…ttps://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent df22882 commit 4f479ac11871f9af42391de82de71c0ec9f995ff
Showing with 23 additions and 0 deletions.
  1. +23 −0 _pages/mihin-henkilotietojani-kaytetaan.md
@@ -0,0 +1,23 @@
---
ID: 269
post_title: Mihin henkilötietojani käytetään?
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/mihin-henkilotietojani-kaytetaan
published: true
post_date: 2018-04-25 10:34:27
---
<h3>Henkilötietoja käytetään Dudella</h3>
<ul>
<li>Asiakkuuden ylläpitämiseen, yhteydenpitoon</li>
<li>Palveluiden tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin</li>
<li>Asiakaskokemuksen parantamiseen</li>
<li>Digitoimisto Dude Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen</li>
<li>Tilastollisiin tarkoituksiin</li>
<li>Henkilökohtaisen, hyvän palvelun takaamiseen</li>
<li>Markkinoinnin tuottamiseen</li>
<li>Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen</li>
</ul>
Tietoja käsitellään asiakkaan ja Digitoimisto Dude Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

0 comments on commit 4f479ac

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.