Permalink
Browse files

Syncing _pages/sanasto.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp

… (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 3, 2018
1 parent fc55def commit 5481a489f08f133007d6d8cab49360cc0c209499
Showing with 26 additions and 0 deletions.
  1. +26 −0 _pages/sanasto.md
@@ -0,0 +1,26 @@
---
ID: 310
post_title: Sanasto
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/sanasto
published: true
post_date: 2018-10-03 13:41:45
---
Tämä osio sisältää devauksessa tai muuten vaan yleisesti käytettyjä sanoja tai sanontoja, joita olemme vuosien varrella käyttäneet. Näin puhut devaajaa! Tai dudea, nimittäin sanasto sisältää myös Dudelle tyypilliset lotkautukset.

Sanat ovat aakkosjärjestyksessä. Sanastoa täydennetään ajan kanssa.

<h1 id="#e">E</h1>

<h4><i>endpoint, endpointti</i>, substanttiivi</h4>

Rajapinnoissa (meidän tapauksessa esimerkiksi <a href="https://developer.wordpress.org/rest-api/">WP REST API</a> ja integrointeihin liittyvät) käytettävät kutsut, joiden avulla saadaan yksityiskohtaisempia tietoja hyödynnettyä. Esimerkiksi WP REST API:ssa artikkelit saadaan <code>posts</code> endpointilla (<a href="https://developer.wordpress.org/rest-api/reference/posts/#example-request">esimerkki</a>).

<h1 id="#d">D</h1>

<h4><i>devaus, devaaminen</i>, verbi</h4>

Web-kehitys, web-suunnittelu, koodaamista. <i>Devaaja</i> samalla logiikalla tarkoittaa koodaria, web-kehittäjää.

0 comments on commit 5481a48

Please sign in to comment.