Permalink
Browse files

Syncing _pages/rekisterinpitaja-ja-sen-yhteystiedot.md from WordPress…

… at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 1f1d6eb commit 55c8706f445ab76d55b8720caaff842d190f7d43
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/rekisterinpitaja-ja-sen-yhteystiedot.md
@@ -11,7 +11,7 @@ post_date: 2018-04-25 10:31:00
---
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Digitoimisto Dude Oy (Y-tunnus: 2548021-5)
<strong>Digitoimisto Dude Oy (Y-tunnus: 2548021-5)</strong>
Gummeruksenkatu 5
40100 Jyväskylä

0 comments on commit 55c8706

Please sign in to comment.