Permalink
Browse files

Toimistobloggaus liitteeksi

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 26, 2017
1 parent fba33cc commit 59710363d7154726e3b6329816f9f7e2b2c01aa2
Showing with 7 additions and 1 deletion.
  1. +7 −1 _pages/toimistotila.md
@@ -37,4 +37,10 @@ Sekoilusoittolistaa <a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/2Uqu1

Tähän poikkeuksena tilanne, jolloin tarjous on mennyt läpi, jolloin on soitettava Daft Punkin <i>Get Lucky</i>:

https://www.youtube.com/watch?v=5NV6Rdv1a3I
https://www.youtube.com/watch?v=5NV6Rdv1a3I

<h3>Aiheeseen liittyviä bloggauksia</h3>

<ul>
<li><a href="https://www.dude.fi/talta-nayttaa-duden-kulma-muuttokuulumiset-jyvaskylan-ytimesta">18.8.2017: Tältä näyttää Duden kulma – muuttokuulumiset Jyväskylän ytimestä</a></li>
</ul>

0 comments on commit 5971036

Please sign in to comment.