Permalink
Browse files

Lisäys, jotta muistaa disabloida esim. haun simppeleiltä saiteilta

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Sep 4, 2018
1 parent cce70a2 commit 612a7cb6c8ddc5da6c5f38af22e6a14191eb8ceb
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/julkaisu.md
@@ -100,7 +100,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
<h3>Ennen julkaisua</h3>
☐ WordPress yleiset asetukset
☐ Faviconit ja muut ikonit
☐ Testaa templatet läpi: haku, arkisto, avainsanat, ym.
☐ Testaa templatet läpi: haku, arkisto, avainsanat, ym., disabloi tarvittaessa
☐ Google Analytics
☐ Tarvittavat uudelleenohjaukset
☐ Bloggauksen muotoilujen tarkistaminen

0 comments on commit 612a7cb

Please sign in to comment.