Skip to content
Permalink
Browse files

Update julkaisu.md

  • Loading branch information...
timiwahalahti committed Jun 7, 2019
1 parent 01d1c3f commit 61997642a8dde117cb15f08b0fb540dbe3ca45d7
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 _pages/julkaisu.md
@@ -9,6 +9,8 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2017-08-04 15:11:34
---
Dudella ei tehdä julkaisuja lähtökohtaisesti iltapäivisin ja perjantaisin. Jos jokin menee pieleen, on hyvä että toimistolla on vielä työntekijöitä ja kukaan ei joudu korjailemaan asioita liiaksi työaikojen ulkopuolella.

<h3>Deploy-toimenpiteet</h3>
Deployn automatisointi tapahtuu <a href="http://capistranorb.com/">Capistranon</a> avulla, joka on osa <a class="github" href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack">digitoimisto/dudestack</a>-kokonaisuutta. Ensimmäinen deploy suoritetaan aina Capistranon työkalulla, mutta esim. pienet teemapäivitykset hoidetaan suoralla sftp- tai rsync-yhteydellä.

@@ -98,4 +100,4 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> tarkistuslista
[video width="1768" height="1080" mp4="http://handbook.dude.fi/media/todoist.mp4"][/video]
<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dpa-aDcf6NNZMi7DT7Q-ppOgEJ_fgPxB_-pxELKurTs/edit?usp=sharing">Lataa lista Google Sheetistä</a> - Dudelta löytyy muokkausoikeus, muilta katseluoikeus.
<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dpa-aDcf6NNZMi7DT7Q-ppOgEJ_fgPxB_-pxELKurTs/edit?usp=sharing">Lataa lista Google Sheetistä</a> - Dudelta löytyy muokkausoikeus, muilta katseluoikeus.

0 comments on commit 6199764

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.