Permalink
Browse files

Syncing _pages/tyoajat.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp

… (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 10, 2017
1 parent ae84b46 commit 64e82f040005da1cf9c4bc98ca666ae621a4756a
Showing with 17 additions and 0 deletions.
  1. +17 −0 _pages/tyoajat.md
@@ -0,0 +1,17 @@
---
ID: 189
post_title: Työajat
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: http://handbook.dude.fi/tyoajat
published: true
post_date: 2017-08-10 10:47:51
---
Dudella ei ole kiinteitä työaikoja vaan jokainen päättää käyttämänsä ajan sen mukaan miten parhaaksi näkee. Työntekijä käyttää päivästään vähintään 8 (kahdeksan) tuntia työasioihin, mutta tunteja ei erikseen seurata.

<blockquote>Ei ole väliä missä ja milloin töitä tekee, kunhan ne tulee tehtyä.</blockquote>

<h3>Etäpäivät</h3>

Halutessaan töitä voi tehdä etänä, mutta silloin nyrkkisääntönä on, että täytyy olla tavoitettavissa. Etäpäivänä asioista keskustellaan yrityksen Slackissa, josta on myös saatava kiinni kohtuullisessa ajassa.

0 comments on commit 64e82f0

Please sign in to comment.