Skip to content
Permalink
Browse files

HTML validator

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 3, 2019
1 parent 798f58a commit 662dcb52ddcbdfe5540a397f566fa197a021dd49
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 _pages/julkaisu.md
@@ -118,6 +118,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ WordPress-päivitykset ajan tasalle
☐ Jos sopii projektiin, asia sovittu tai kyseessä on sivustouudistus: kuvakaappauksia Google-näkyvyyden tilanteesta ennen julkaisua, jotta voi myöhemmin tarkastella miten meni
☐ Saavutettavuustestaus <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/axe/lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbddv">aXe-lisäosalla</a> (nämä tosin pitäisi tehdä jo projektin aikana, mutta viimeistään tässä vaiheessa)
☐ HTML-validointi <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/html-validator/mpbelhhnfhfjnaehkcnnaknldmnocglk">HTML validator devtools-työkalulla</a>
☐ Saavutettavuus-check: Jos monikielinen sivusto, tarkista, että wp_localize_script stringit lukulaitteille (screenReaderText) ovat oikealla kielellä
☐ Duden logo footeriin, varmista kuitenkin asiakkaalta ensin lupa tähän. Ks. <a href="https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/made-by-dude-badge">Handbookin ohjeet logon lisäämiseksi</a>
☐ Testaa Internet Exporer 11 ja Edge Windows-koneella, erityisesti SVG-maskit

0 comments on commit 662dcb5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.