Skip to content
Permalink
Browse files

update and rename graafikolta koodarille

  • Loading branch information...
timiwahalahti committed Nov 5, 2019
1 parent 6f1d2f8 commit 67d39aa764a755d21d730088720b42479a2fd1fe
Showing with 9 additions and 15 deletions.
  1. +9 −15 _pages/graafikolta-koodarille.md
@@ -1,6 +1,6 @@
---
ID: 204
post_title: Graafikolta koodarille
post_title: Suunniuttelijalta koodarille
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
@@ -9,28 +9,22 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2017-10-10 14:43:35
---
Kun graafikko on saanut visuaalisen suunnittelun päätökseen, tulee hänen toimittaa koodareille tarvittavat materiaalit.
Kun suunnittelija on saanut visuaalisen suunnittelun päätökseen, tulee hänen toimittaa koodareille tarvittavat materiaalit.

<h3>Ulkoasut</h3>

<h5 style="color:#666">Invision App</h5>
<h5 style="color:#666">Adobe XD</h5>

Graafikon on varmistettava, että uusin hyväksytty versio löytyy aina Invision Appista (työkalusta lisää kohdassa <a href="https://handbook.dude.fi/tyoskenteleminen-dudella/tyokalut-workflow">Työkalut & Workflow</a>).

<h5 style="color:#666">Photoshop</h5>

Tarvittaessa PSD-versio olisi hyvä löytyä Dropboxista siltä varalta että graafikko on vaikkapa reissussa.
Visuaalisen suunnittelijan on varmistettava, että uusin hyväksytty versio löytyy aina XD:stä (työkalusta lisää kohdassa <a href="https://handbook.dude.fi/tyoskenteleminen-dudella/tyokalut-workflow">Työkalut & Workflow</a>). XD prototyyppi on jaettava Specs -tilassa, jotta koodari voi tarkastella yksityiskohtaisesti ulkoasussa olevia elementtejä.

<h3>Valokuvat</h3>

Graafikko kokoaa valokuvaajalta tai asiakkaalta projektiin liittyvät valokuvat omaan kansioonsa Dropboxiin. Kuvat ovat valmiiksi leikattuja ja syvättyjä.
Kuvat toimitetaan Adobe XD:n Specs -näkymän kautta ladattavina assetteina. Suunnittelijan on huokehdittava, että kaikki kuvat ovat ladattavissa. Kuvat ovat valmiiksi leikattuja ja syvättyjä.

<h3>Logo</h3>
<h3>Logo sekä kuvakkeet</h3>

Logoista tarvitaan taittoa varten <strong>SVG</strong>-versio, jotta sivustolle saadaan retinaa tukeva moderni logo, joka näkyy joka laitteella terävästi. Logo tulee tallentaa Illustratorissa käyttäen <code>Presentation attributes</code> -asetusta, jolloin SVG-tiedostoon ei tule ylimääräisiä inline style-määritteitä.
Logoista ja kuvakkeista tarvitaan taittoa varten <strong>SVG</strong>-versiot, jotta sivustolle saadaan retinaa tukeva moderni versio, joka näkyy joka laitteella terävästi. Logot ja kuvakkeet toimitetaan Adobe XD:n Specs -näkymässä.

Tarvittaessa, monimutkaisempien SVG-kuvakkeiden kohdalla voidaan käyttää style-attributes-määrityksiä, mutta nämä varmistellaan aina erikseen.
Joissain tapauksissa logot tai kuvakkeet voidaan toimittaa suoraan koodarille. Tällöin ne tulee tallentaa Illustratorissa käyttäen <code>Presentation attributes</code> -asetusta, jolloin SVG-tiedostoon ei tule ylimääräisiä inline style-määritteitä.

<h3>Kuvakkeet</h3>

Graafikko kokoaa leiskassa käytetyt ikonit SVG-raakatiedostoina Dropboxiin siten, että ikonit eivät sisällä <image>-tagia, jos kyse on svg-tallennuksen mahdollistavasta ei-kolmiulotteisesta kuvasta.
Tarvittaessa, monimutkaisempien SVG-kuvakkeiden kohdalla voidaan käyttää style-attributes-määrityksiä, mutta nämä varmistellaan aina erikseen.

0 comments on commit 67d39aa

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.