Permalink
Browse files

Syncing _pages/miten-tietojani-sailytetaan-ja-suojataan.md from WordP…

…ress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 03707bd commit 7073efa67375bc3ad8b6ff7f806b6333ae72cdc9
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 _pages/miten-tietojani-sailytetaan-ja-suojataan.md
@@ -16,9 +16,9 @@ Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai l

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.
<h3>Pilvipalvelut</h3>
Digitoimisto Dude Oy säilyttää paperisia asiakastietoja Suomessa sekä ylläpitoasiakkaiden sivustoon liittyviä asioita (ainoastaan sivuston nimi ja lisäosapäivitykset) ManageWP-pilvipalvelussa (Serbia, USA). ManageWP vakuuttaa tietoturvan olevan tiukalla tasolla. Lue lisää osoitteesta https://managewp.com/privacy
Digitoimisto Dude Oy säilyttää paperisia asiakastietoja Suomessa sekä ylläpitoasiakkaiden sivustoon liittyviä asioita (ainoastaan sivuston nimi ja lisäosapäivitykset) ManageWP-pilvipalvelussa (Serbia, USA). ManageWP vakuuttaa tietoturvan olevan tiukalla tasolla. Lue lisää osoitteesta <a href="https://managewp.com/privacy">managewp.com/privacy</a>.

Projektin etenemiseen ja sisäiseen kommunikointiin (CRM) käytetään Trello-palvelua, joka on New York Cityssa sijaitseva pilvipalvelu. Palveluun tallentuu lähinnä asiakkaan yhteystiedot, projektien aikataulut ja deadlinet, sivustoon liittyvät tiedot sekä asiakkaan välillä käydyt keskustelut. Lue lisää osoitteesta https://trello.com/privacy
Projektin etenemiseen ja sisäiseen kommunikointiin (CRM) käytetään Trello-palvelua, joka on New York Cityssa sijaitseva pilvipalvelu. Palveluun tallentuu lähinnä asiakkaan yhteystiedot, projektien aikataulut ja deadlinet, sivustoon liittyvät tiedot sekä asiakkaan välillä käydyt keskustelut. Lue lisää osoitteesta <a href="https://trello.com/privacy">trello.com/privacy</a>.
<h3>Palvelimet ja sivustot</h3>
Duden ylläpitoasiakkaiden sivustot ovat Ficolon laitesalissa, joka sijaitsee Suomessa, Ulvilassa. Palvelimet sijaitsevat Suomen armeijan vanhaan peruskallioluolastoon rakennetussa korkean turvaluokituksen konesalissa ja käyvät 100% ekologisella tuulivoimalla.

0 comments on commit 7073efa

Please sign in to comment.