Permalink
Browse files

Tallennus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Jan 8, 2019
1 parent a4c0173 commit 708e694f69cb7a54ce18d5b36dd6850f3461ea68
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 _pages/julkaisu.md
@@ -127,9 +127,9 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ Maksut päälle
<h3>Julkaisun jälkeen</h3>
☐ Ohjaa testiympäristöstä liveen: asiakas.dude.fi/asiakas -> asiakas.fi
☐ WP Rocket/WP Fastest Cache päälle, jos tarpeen
☐ Redis päälle
☐ Ohjaa testiympäristöstä liveen: asiakas.dude.fi/asiakas -&gt; asiakas.fi
☐ ManageWP päälle
☐ <a href="https://dashboard.adminlabs.com/">AdminLabs</a> -seuranta päälle
☐ <a href="https://analytics.google.com/analytics/web/">Google Analytics</a> -tsekkaus
@@ -151,5 +151,5 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ CSS:n validointi <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_input">W3C W3C CSS Validation Servicessä</a>
☐ Estä trace- ja pingbackien lähettäminen
☐ Mikroformaatit, schemat, ks. <a href="http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets">Google Rich Snippets</a>
☐ Käy pääpiirteittäin läpi <a href="http://webdevchecklist.com/">Webdev checklist</a>☐ Käy pääpiirteittäin läpi <a href="http://webdevchecklist.com/">Webdev checklist</a>
☐ 4K-testaus
☐ Käy pääpiirteittäin läpi <a href="http://webdevchecklist.com/">Webdev checklist</a>
☐ 4K-testaus

0 comments on commit 708e694

Please sign in to comment.