Skip to content
Permalink
Browse files

Syncing _pages/kuka-kasittelee-henkilotietojani.md from WordPress at h…

…ttps://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 7073efa commit 747a2b8a5e2ec6f07d33def34a9476c14142a540
Showing with 20 additions and 0 deletions.
  1. +20 −0 _pages/kuka-kasittelee-henkilotietojani.md
@@ -0,0 +1,20 @@
---
ID: 276
post_title: Kuka käsittelee henkilötietojani?
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/kuka-kasittelee-henkilotietojani
published: true
post_date: 2018-04-25 11:01:04
---
Asiakastietoihin on pääsy vain Digitoimisto Dude Oy:n omistajilla, omilla työntekijöillä ja koko henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Sopimus/tarjousvaiheessa asiakas myöntää tai on myöntämättä refrenssioikeuden – myöntävän vastauksen myötä voimme kertoa asiakkaasta muillekin. Referenssitarinoihin kysymme erikseen asiakkaalta luvan.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

<strong>Digitoimisto Dude Oy (Y-tunnus: 2548021-5)</strong>
Gummeruksenkatu 5
40100 Jyväskylä

0 comments on commit 747a2b8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.