Skip to content
Permalink
Browse files

Syncing _pages/saavutettavuus.md from WordPress at https://handbook.d…

…ude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 7, 2019
1 parent 609a543 commit 7485d619dfe21185e0b0240ad751fbbb8f629b2a
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 _pages/saavutettavuus.md
@@ -8,7 +8,9 @@ permalink: http://handbook.dude.fi/saavutettavuus
published: true
post_date: 2019-08-07 15:48:57
---
Saavutettavuus (esteettömyys Internetissä) on Dudelle erittäin tärkeää. Sivujen täytyy toimia näppäimistöllä ja sokeain lukulaitteilla. Saavutettavuustestaukseen käytetään seuraavia työkaluja:
Saavutettavuus (esteettömyys Internetissä) on Dudelle erittäin tärkeää. Sivujen täytyy toimia näppäimistöllä ja sokeain lukulaitteilla. Asiakasprojekteissa pyritään vähintään WCAG 2.0 A-tason saavutettavuuteen. Jos projekti sen sallii, keskitytään myös tarkemmin laajemman saavutettavuuden ja inklusiivisuuden parantamiseen, esimerkiksi kontrastiasioihin WCAG 2.0 AA:n ja AAA:n puitteissa.

Saavutettavuustestaukseen käytetään seuraavia työkaluja:

<ul>
<li><a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/axe/lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbdd">axe for Google Chrome</a></li>

0 comments on commit 7485d61

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.