Skip to content
Permalink
Browse files

Ohjeet somejakofallback-kuvalle

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 3, 2019
1 parent 2330400 commit 798f58aab43feb4583c780a1e9d391814cf1d8b4
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 _pages/julkaisu.md
@@ -103,8 +103,8 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ WordPressin yleiset asetukset kuntoon
☐ Favicon (Mukautin > Sivuston identiteetti)
☐ Somejakojen fallback -kuva kohdilleen
Perus SEO-sisällöt kohdilleen, katso vähintään ettei etusivun SEO-tiedoissa lue "Etusivu", perus SEO-asiat kuntoon
☐ Somejakojen fallback -kuva kohdilleen (<b>Yoast SEO:</b> <i>SEO > Social > Facebook > Image URL</i>. <b>SEO Framework:</b> <i>SEO > Social Meta Settings > Social Image Fallback URL</i>)
☐ SEO: katso vähintään ettei etusivun SEO-tiedoissa lue "Etusivu"
☐ Testaa templatet läpi: haku, arkisto, avainsanat, ym., disabloi turhat tarvittaessa
☐ Google Analytics paikalleen
☐ Uudelleenohjaukset tarpeen vaatiessa palvelinpäästä

0 comments on commit 798f58a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.