Skip to content
Permalink
Browse files

Syncing _pages/kuinka-saan-jarjestelmiin-itsestani-tallennetut-tiedot…

….md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent c8f2b29 commit 7cf6a2ca3ed2c0c1f4fb9503f1712cb79c6d484c
Showing with 16 additions and 0 deletions.
  1. +16 −0 _pages/kuinka-saan-jarjestelmiin-itsestani-tallennetut-tiedot.md
@@ -0,0 +1,16 @@
---
ID: 282
post_title: >
Kuinka saan järjestelmiin itsestäni
tallennetut tiedot?
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/kuinka-saan-jarjestelmiin-itsestani-tallennetut-tiedot
published: true
post_date: 2018-04-25 11:03:19
---
Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: <a href="mailto:apuva@dude.fi">apuva@dude.fi</a>

<a href="http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/mita-tietoja-minusta-voidaan-kerata">"Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?"</a> kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa keräämästämme henkilötiedosta.

0 comments on commit 7cf6a2c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.