Permalink
Browse files

Syncing _pages/tietosuojaseloste.md from WordPress at https://handboo…

…k.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent b719d32 commit 830f765675faac9d167515603ee2cf82e8247475
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/tietosuojaseloste.md
@@ -11,7 +11,7 @@ post_date: 2018-04-25 10:26:03
---
Tämä dokumentti käsittelee sitä, miten tietosuoja-asioita noudatetaan Digitoimisto Dude Oy:ssa. Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavaltuutettu Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen <a href="mailto:roni@dude.fi">roni@dude.fi</a>.

Navigoi vasemmasta laidasta. Nide löytyy myös PDF- ja Office-muodossa.
Navigoi vasemmasta laidasta tai alla olevan sisällysluettelon avulla. Nide löytyy myös PDF- ja Office-muodossa.
<h3>Sisällysluettelo</h3>
<ol>
<li><a href="http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/tiivistelma">Tiivistelmä</a></li>

0 comments on commit 830f765

Please sign in to comment.