Skip to content
Permalink
Browse files

Koodiblokin korjaus

  • Loading branch information
ronilaukkarinen committed Nov 4, 2019
1 parent 8a1f6d2 commit 84bebc792776ade3e0ded554473c445d3e5dd866
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/koodausstandardit.md
@@ -28,7 +28,7 @@ Koodin tulee olla selkeää ja dokumentoitua. Indentaatiossa käytämme 2 me
PHP-puolella tulee aina noudattaa phpcs.xml:ää. Jos tarvitsee ignorata sääntöjä, lisätään ne projektikohtaisesti kunkin projektin teemakansion alla olevaan phpcs.xml:ään tai seuraavasti koodiin:
<pre class="language-php"><code><?php // phpcs:disable ?></code></pre>
<pre class="language-php"><code>&lt;?php // phpcs:disable ?&gt;</code></pre>
Jos taas ignorettavaa on SCSS-puolella, lisää seuraava ignorettavaa riviä ennen:

0 comments on commit 84bebc7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.