Permalink
Browse files

Syncing _pages/sanasto.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp

… (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 3, 2018
1 parent 5481a48 commit 851be358378809043bbc0d46dc0895b2583956a4
Showing with 13 additions and 1 deletion.
  1. +13 −1 _pages/sanasto.md
@@ -23,4 +23,16 @@ Rajapinnoissa (meidän tapauksessa esimerkiksi <a href="https://developer.wordpr

<h4><i>devaus, devaaminen</i>, verbi</h4>

Web-kehitys, web-suunnittelu, koodaamista. <i>Devaaja</i> samalla logiikalla tarkoittaa koodaria, web-kehittäjää.
Web-kehitys, web-suunnittelu, koodaamista. <i>Devaaja</i> samalla logiikalla tarkoittaa koodaria, web-kehittäjää.

<h1 id="#p">P</h1>

<h3><i>paita</i>, substanttiivi</h4>

<span id="paita"></span>Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#rauli"><i>rauli</i></a>.

<h1 id="#p">R</h1>

<h3><i>rauli</i>, substanttiivi</h4>

<span id="rauli"></span>Padding, eli sisäinen marginaali CSS:ssä. Katso myös <a href="#paita"><i>paita</i></a>.

0 comments on commit 851be35

Please sign in to comment.