Permalink
Browse files

Syncing _pages/julkaisu.md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp

 (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent f3a7c70 commit 86e342c5d24b9ddb67d9f894074f8c4c99107b6c
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/julkaisu.md
@@ -87,7 +87,7 @@ Tallenna ja käynnistä nginx-prosessit uudelleen:
Vaihda käyttöoikeudet ja varmista samalla että tiedostojen lisääminen mediakirjastoon toimii:
<pre class="language-bash"><code>sudo chown -R www-data:developers /var/www/domain.fi &amp;&amp; sudo chown -R $(whoami) /var/www/domain.fi/public_html/content/themes &amp;&amp; sudo chown -R $(whoami) /var/www/domain.fi/tmp &amp;&amp; sudo chmod -R 775 /var/www/domain.fi/public_html/content &amp;&amp; sudo chmod -R 775 /var/www/domain.fi/deploy/current/content &amp;&amp; sudo chmod -R 775 /var/www/domain.fi/deploy/shared</code></pre>
Käy sivut läpi niin edustan puolella kuin wp-adminissakin ja katso että kaikki toimii. Sitten siirry käymään tarkistuslistaa läpi.
<h3>Tarkistuslista</h3>
<h3 id="tarkistuslista">Tarkistuslista</h3>
Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkistuslista huolellisesti läpi. Lista löytyy myös Dropboxista, kansiosta <b>Dude/Tärkeät asiakirjat/muut/Ennen julkaisua huomioitavaa.todo</b>, jota on ylläpidettävä samaan tahtiin kuin alla olevaa. Dokumentin voi myös kopioida projektikansioon ja ruksata SublimeTextin PlainTasks -packagea hyödyntämällä.
<h3>Ennen julkaisua</h3>
☐ WordPress yleiset asetukset

0 comments on commit 86e342c

Please sign in to comment.