Permalink
Browse files

Git-pikaohje

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 30, 2018
1 parent cfca85d commit 8976a5da173e6f204b574d9cad90514fc24ef8a8
Showing with 37 additions and 2 deletions.
  1. +37 −2 _pages/git-open-source.md
@@ -15,6 +15,41 @@ Dude käyttää versionhallintaan gitiä, asiakasprojekteihin BitBucketia, j
<h3>Commit-viestit muutoksista</h3>
Commit-viestien tulee olla selkeitä ja kuvaavia. Massiivisia committeja tulisi välttää ja pyrkiä committaamaan sen sijaan jokainen toiminto erikseen. Pienetkin muutokset pitää committaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vältytään konflikteilta. Edes keskeneräisyydellä ei ole väliä, ellei muutos ole menossa suoraan tuotantoon.

Committeja ei saa jättää jemmaan, vaan ne tulee pushata aina hyvissä ajoin, etenkin silloin kun kun tietää olevansa poissa ruudulta. Front-end ja back-end branchit tulee myös mergetä pääbranchiin työpäivän päätteeksi, etenkin projektin aktiivisessa kehitysvaiheessa ja suurempien muutosten jälkeen.
<h3>Gitin käyttö asiakasprojekteissa</h3>

Muutoksia voi niputtaa samaan committiin, esimerkiksi "Improving readability", jossa voi olla useampi typografiamuutos samassa. Nyrkkisääntönä sopiva toimintovälin etappi, jossa saa käyttää maalaisjärkeä.
Committeja ei saa jättää jemmaan, vaan ne tulee pushata aina hyvissä ajoin, etenkin silloin kun kun tietää olevansa poissa ruudulta. Front-end ja back-end branchit tulee myös mergetä pääbranchiin työpäivän päätteeksi, etenkin projektin aktiivisessa kehitysvaiheessa ja suurempien muutosten jälkeen. Näin projektin jatkokehittäjä eli työkaveri saa uusimmat muutokset ajoissa, eikä tule konflikteja.

Muutoksia voi niputtaa samaan committiin, esimerkiksi "Improving readability", jossa voi olla useampi typografiamuutos samassa. Nyrkkisääntönä sopiva toimintovälin etappi, jossa saa käyttää maalaisjärkeä.

<h3>Git-pikaohje komentorivillä</h3>

```` bash
git status
````

Näe nykyisen edistymisesi tila, mitä on committaamatta, mitä lisättynä, missä mennään.

```` bash
git add --all
````

Lisää kaikki tiedostot ja alikansioiden tiedostot gittiin. Eli sen jälkeen kun olet tehnyt mitä tahansa muutoksia, kannattaa ajaa tämä. Muutosten suuruus ja laajuus on kiinni sinusta, mutta pidä muutosten vientiväli järkevänä. Esimerkiksi: olet lisännyt värit elementeille tai napeille ja haluat viedä ne muutokset muille devaajille.

```` bash
git push -u origin HEAD
````

Pushaa eli "työnnä" muutokset muiden nähtäville ja työstettäville. Push-viestit menevät myös Slackiin, jotta koko työyhteisö näkee edistymisen. Dude **ei käytä** push-to-deploy tapaa, joten ei ole vaaraa siitä että muutokset menisivät minnekään tuotantoympäristöön näkyville. Muistathan kuitenkin tarkistaa mitä pushaat.

<h3>Aliaksia</h3>

Tuntuuko työläältä kirjoittaa aina kaikki komennot käsin? komennot on päätetty tehdä kirjoittamalla eikä esim jotain appia käyttämällä, koska silloin pysyy parhaiten kärryillä muutoksista kun ne "hyväksyy" itse. Elämää kuitenkin helpottaa huomattavasti seuraavat aliakset. Muokkaa tietokoneesi ~/.bashrc -tiedostoa esim. komennolla `nano ~/.bashrc` tai avaamalla tiedoston editoriisi (huom. tiedosto voi olla piilotettuna):

```` bash
alias s='git status'
alias a='git add --all'
alias c='git commit -m'
alias p='git push -u origin HEAD'
````

Tämän jälkeen voit katsoa tilanteen kirjoittamalla `s`, lisätä kaikki muutokset kirjoittamalla `a`, committaa muutokset kirjoittamalla `c` ja pushata muutokset kirjoittamalla `p`.

0 comments on commit 8976a5d

Please sign in to comment.