Skip to content
Permalink
Browse files

Linttauksesta, ignorekommentit

  • Loading branch information
ronilaukkarinen committed Nov 1, 2019
1 parent 3f91509 commit 8a1f6d2dd11c3b61da27ded44f26ca254d29c554
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 _pages/koodausstandardit.md
@@ -26,6 +26,16 @@ Phpcbf:llä on nopea refaktoroida koodia. Teemakansiossa komento ajetaan seuraav
<h3>Indentointi ja linttaus</h3>
Koodin tulee olla selkeää ja dokumentoitua. Indentaatiossa käytämme 2 merkin väliä.
PHP-puolella tulee aina noudattaa phpcs.xml:ää. Jos tarvitsee ignorata sääntöjä, lisätään ne projektikohtaisesti kunkin projektin teemakansion alla olevaan phpcs.xml:ään tai seuraavasti koodiin:
<pre class="language-php"><code><?php // phpcs:disable ?></code></pre>
Jos taas ignorettavaa on SCSS-puolella, lisää seuraava ignorettavaa riviä ennen:
<pre class="language-scss"><code>// scss-lint:disable</code></pre>
Disabloinnille/ignoroinnille pitää aina olla hyvä syy, lähtökohtaisesti varoitukset korjataan aina.
<h3>Editorin linter</h3>
Sublime Textille linter-asetukset ja exclude löytyvät GitHubista: <a href="https://github.com/digitoimistodude/sublime-settings/blob/master/Library/Application%20Support/Sublime%20Text%203/Packages/User/SublimeLinter.sublime-settings" class="github">SublimeLinter.sublime-settings</a>.

0 comments on commit 8a1f6d2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.