Permalink
Browse files

Muotoilu

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 30, 2018
1 parent 8976a5d commit 8a6dea616110be73ebccde8d1ef03869cbb8b197
Showing with 5 additions and 13 deletions.
  1. +5 −13 _pages/git-open-source.md
@@ -23,33 +23,25 @@ Muutoksia voi niputtaa samaan committiin, esimerkiksi "Improving readability", j

<h3>Git-pikaohje komentorivillä</h3>

```` bash
git status
````
<pre class="language-bash"><code>git status</code></pre>

Näe nykyisen edistymisesi tila, mitä on committaamatta, mitä lisättynä, missä mennään.

```` bash
git add --all
````
<pre class="language-bash"><code>git add --all</code></pre>

Lisää kaikki tiedostot ja alikansioiden tiedostot gittiin. Eli sen jälkeen kun olet tehnyt mitä tahansa muutoksia, kannattaa ajaa tämä. Muutosten suuruus ja laajuus on kiinni sinusta, mutta pidä muutosten vientiväli järkevänä. Esimerkiksi: olet lisännyt värit elementeille tai napeille ja haluat viedä ne muutokset muille devaajille.

```` bash
git push -u origin HEAD
````
<pre class="language-bash"><code>git push -u origin HEAD</code></pre>

Pushaa eli "työnnä" muutokset muiden nähtäville ja työstettäville. Push-viestit menevät myös Slackiin, jotta koko työyhteisö näkee edistymisen. Dude **ei käytä** push-to-deploy tapaa, joten ei ole vaaraa siitä että muutokset menisivät minnekään tuotantoympäristöön näkyville. Muistathan kuitenkin tarkistaa mitä pushaat.

<h3>Aliaksia</h3>

Tuntuuko työläältä kirjoittaa aina kaikki komennot käsin? komennot on päätetty tehdä kirjoittamalla eikä esim jotain appia käyttämällä, koska silloin pysyy parhaiten kärryillä muutoksista kun ne "hyväksyy" itse. Elämää kuitenkin helpottaa huomattavasti seuraavat aliakset. Muokkaa tietokoneesi ~/.bashrc -tiedostoa esim. komennolla `nano ~/.bashrc` tai avaamalla tiedoston editoriisi (huom. tiedosto voi olla piilotettuna):

```` bash
alias s='git status'
<pre class="language-bash"><code>alias s='git status'
alias a='git add --all'
alias c='git commit -m'
alias p='git push -u origin HEAD'
````
alias p='git push -u origin HEAD'</code></pre>

Tämän jälkeen voit katsoa tilanteen kirjoittamalla `s`, lisätä kaikki muutokset kirjoittamalla `a`, committaa muutokset kirjoittamalla `c` ja pushata muutokset kirjoittamalla `p`.

0 comments on commit 8a6dea6

Please sign in to comment.