Permalink
Browse files

Slack-komento #dev-kanavan committeja varten

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Jan 9, 2019
1 parent 708e694 commit 8ea1483c02796b493a4a07b7fe703b5280c40732
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -29,7 +29,7 @@ Scripti kysyy oleelliset tiedot projektista, kuten projektin nimen. Sen jälkeen

4. Tämän jälkeen projektin aloittaja jakaa .env- määritykset sekä <a href="https://www.resilio.com/individuals/">Resilio Sync</a> -linkin mediatiedostoihin Trellon tai Slackin kautta muille projektissa mukana oleville devaajille.

5. BitBucket-repositoryyn lisätään logo ja Slackin #dev-kanavalle projektin integraatio + logo osoitteessa <a href="https://dudet.slack.com/apps/manage">dudet.slack.com/apps/manage</a>.
5. Slackin #dev-kanavalle projektin integraatio tapahtuu komennolla: <code>/github subscribe digitoimistodude/repo issues pulls deployments statuses public commits commits:all releases comments branches reviews</code>

<h3 id="myohemmin-projektiin-mukana-tulevan-devaajan-tehtavat">Myöhemmin projektiin mukana tulevan devaajan tehtävät</h3>

0 comments on commit 8ea1483

Please sign in to comment.