Skip to content
Permalink
Browse files

Korjaa oikeat rivit

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Mar 12, 2019
1 parent fe9257b commit 92640fe2c6308b3c08486234cf6a19e53276c8e5
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/redis.md
@@ -10,7 +10,7 @@ post_date: 2019-01-25 14:48:46
---
Palvelimilla on asennettuna <a href="https://redis.io/">Redis</a> object-cache joka nopeuttaa sivustojen toimintaa huomattavasti. Kaikila vanhoilla sivustoilla ei ole Redistä käytössä ja uusissakin projekteissa se otetaan käyttöön tarvekohtaisen harkinnan perusteella.

Rediksen käyttämiseksi sivustolle on asennettava <a href="https://wordpress.org/plugins/redis-cache/">Redis Object Cache</a> -lisäosa (automaattisesti uusissa projekteissa), <code>config/application.php</code> tiedostoon lisättävä Rediksen <a href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack/blob/5f0c2f6b4d676403e7265e24601faf23c269afd6/config/application.php#L51-L58">asetukset</a> (automaattisesti uusissa projekteissa) sekä <code>.env</code> tiedostoon lisättävä Rediksen salasana.
Rediksen käyttämiseksi sivustolle on asennettava <a href="https://wordpress.org/plugins/redis-cache/">Redis Object Cache</a> -lisäosa (automaattisesti uusissa projekteissa), <code>config/application.php</code> tiedostoon lisättävä Rediksen <a href="https://github.com/digitoimistodude/dudestack/blob/5f0c2f6b4d676403e7265e24601faf23c269afd6/config/application.php#L51-L61">asetukset</a> (automaattisesti uusissa projekteissa) sekä <code>.env</code> tiedostoon lisättävä Rediksen salasana.
<h2>Hyödyllisiä komentoja</h2>
<h3>Monitorointi</h3>
Rediksen käyttöönoton jälkeen sen toimintaa kannattaa tarkkailla hetki komennolla

0 comments on commit 92640fe

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.