Permalink
Browse files

Huomio järjestyksestä

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 31, 2017
1 parent 7e5d9ef commit 9a8d0b58a2148918cdcad03ea1e6f1d312d08a26
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/julkaisu.md
@@ -23,7 +23,7 @@ Uusin deployconfig tuotantoon ja stagingiin löytyvät Dropboxista, hakemistopol

Duden julkaisutoimenpiteet eli deploy on monivaiheinen ja varsinaista tiedonsiirtoa ja kansiorakennetta lukuunottamatta (Capistrano) enimmäkseen manuaalinen. Käsipelillä asioiden tekemisellä pyrimme varmistamaan että kaikki menee varmasti kuten pitääkin. Kokonaisuudessaan vaiheisiin kuluu testausta lukuunottamatta aikaa noin varttitunti.

Julkaisun työvaiheet ovat seuraavat:
<b>Huom!</b> Vaiheiden järjestys on projektikohtainen, seuraavassa esitetty järjestys ei välttämättä päde käynnissä olevaan projektiisi. Julkaisun työvaiheet ovat seuraavat:

<h4>1. Virtualhostin luominen tuotantopalvelimelle</h4>

0 comments on commit 9a8d0b5

Please sign in to comment.