Permalink
Browse files

Syncing _pages/tietosuojaseloste.md from WordPress at https://handboo…

…k.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 6ea4f52 commit 9b31746d295886ab6f791b83787adf2857048ab9
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/tietosuojaseloste.md
@@ -9,7 +9,7 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2018-04-25 10:26:03
---
Tämä dokumentti käsittelee sitä, miten tietosuoja-asioita noudatetaan Digitoimisto Dude Oy:ssa. Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavaltuutettu Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen <a href="mailto:roni@dude.fi">roni@dude.fi</a>.
Tämä dokumentti käsittelee sitä, miten tietosuoja-asioita noudatetaan Digitoimisto Dude Oy:ssa 25.5.2018 kaikissa EU:n jäsenmaissa voimaan tulleen <a href="http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html">Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR)</a> mukaisesti. Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavaltuutettu Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen <a href="mailto:roni@dude.fi">roni@dude.fi</a>.

Navigoi vasemmasta laidasta tai alla olevan sisällysluettelon avulla. Nide löytyy myös PDF- ja Office-muodossa.
<h3>Sisällysluettelo</h3>

0 comments on commit 9b31746

Please sign in to comment.