Permalink
Browse files

Lisää testiympäristön ohjaus vaiheisiin

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 26, 2017
1 parent e8ce0ae commit 9c1b54da08b9e73d07c43bddb337dd6d8505df7c
Showing with 23 additions and 1 deletion.
  1. +23 −1 _pages/julkaisu.md
@@ -40,6 +40,10 @@ Vaihda väliaikaisesti käyttöoikeudet itsellesi deployta varten:

<pre class="language-bash"><code>sudo chown -R $(whoami) /var/www/domain.fi</code></pre>

Testaa syntaksi virheiltä:

<pre class="language-bash"><code>sudo nginx -t</code></pre>

Käynnistä nginx uudelleen:
<pre class="language-bash"><code>sudo service nginx restart</code></pre>

@@ -115,7 +119,25 @@ On virallisen julkaisutoimenpiteen aika. Aja uudestaan komento:

<pre class="language-bash"><code>cap production deploy</code></pre>

<h4>12. Testaa sivusto</h4>
<h4>13. Ohjaa testiympäristö tuotantoon</h4>

Muokkaa testiympäristön vhostia:

<pre class="language-bash"><code>sudo pico -w /etc/nginx/sites-enabled/asiakas.dude.fi</code></pre>

Lisää rivi:

<pre class="language-nginx"><code>rewrite ^/projektinnimi(.*)$ https://www.domain.fi permanent;</code></pre>
Testaa syntaksi virheiltä:
<pre class="language-bash"><code>sudo nginx -t</code></pre>
Tallenna ja käynnistä nginx-prosessit uudelleen:
<pre class="language-bash"><code>sudo service nginx restart</code></pre>
<h4>14. Testaa sivusto</h4>
Käy sivut läpi niin edustan puolella kuin wp-adminissakin ja katso että kaikki toimii. Sitten siirry käymään tarkistuslistaa läpi.

0 comments on commit 9c1b54d

Please sign in to comment.