Skip to content
Permalink
Browse files

Syncing _pages/stagingiin-vieminen.md from WordPress at https://handb…

…ook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 7, 2019
1 parent 1a3cb4c commit 9e1984ef83096fd31d4839fb425fa3b9009b5b0b
Showing with 1 addition and 2 deletions.
  1. +1 −2 _pages/stagingiin-vieminen.md
@@ -65,8 +65,7 @@ Huom: Jatkoa ajatellen paina ylöspäin niin saat aiemmat komennot ja voit kopat
<li>Saat viestin: <b>ERROR linked file /var/www/projektinnimi/shared/.env does not exist</b>, kuuluu asiaan. Kirjaudu palvelimelle tunnuksillasi ssh tunnus@gunship.dude.fi, kopioi polku virheilmoituksesta ja aja komento seuraavasti: <code>nano /var/www/projektinnimi/shared/.env</code> (kopioi polku virheilmoituksesta)</li>
<li>Avaa projektin paikallinen .env ja muokkaa tiedostosta seuraavat kohdat kuntoon:

<pre class="language-bash"><code>
DB_NAME=projektinnimi
<pre class="language-bash"><code>DB_NAME=projektinnimi
DB_USER=projektinnimi
DB_PASSWORD=gunship-kannan salasana tähän
DB_HOST=185.87.110.10

0 comments on commit 9e1984e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.