Skip to content
Permalink
Browse files

update list of used plugins

  • Loading branch information
timiwahalahti committed Sep 26, 2019
1 parent b7d7065 commit 9e6f889a3e474c8f5fd5588357af3a84124743d6
Showing with 24 additions and 5 deletions.
  1. +24 −5 _pages/taustakehitys-ja-lisacc88osat.md
@@ -50,13 +50,21 @@ Poistaa lisätessä ylimääräiset merkit ja ääkköset tiedostonimist

Duden pohjateeman Airin apulisäosa, joka laajentaa teemaa toivottuun tapaan. Tällä hetkellä sisältää toimintoja kuten päivitysilmoitusten piilotuksen, custom-mediakansion (wp-uploadsin sijaan media/), SendGrid-kredentiaalit .env-tiedostosta jne. Air-helperiin voi tutustua tarkemmin täällä: https://github.com/digitoimistodude/air-helper

<h4>WP Rocket</h4>
<h4>Classic Editor</h4>

Välimuistitukseen käytetään oletuksena WP Rocketia.
Pitää WordPressin artikkelien muokkausnäkymän vanhana tuttuna WYSIWYG -editorina. Tarpeen vaatiessa ja projektin sopiessa Gutenbergillä muokattaville sisällöille, tämä lisäosa poistetaan käytöstä.

<h4>Cerber Security</h4>
<h4>ManageWP Worker</h4>

Tietoturvaa vahvistamaan, logineiden rajoittamiseen.
Dudella käytteään <a href="managewp.com" class="github">ManageWP</a> -palvelua päivitysten tekemiseen sekä sivustojen laajempaan yhtenäiseen hallinnointiin. Worker yhdistää sivuston ManageWP:n hallintapaneeliin.

<h4>Redis Object Cache</h4>

Välimuistilisäosa joka nopeuttaa sivuston toimintaa tallentamalla tiettyjä asioita Redikseen. Duden toteuttamat teemat ja lisäosat voivat myös olettaa Rediksen olemassaolon ja käyttää WordPressin välimuistitekniikoita. Poistetaan käytöstä mikäli sivusto menee kolmannen osapuolen webhotelliin jossa ei ole Redistä.

<h4>Force Strong Passwords</h4>

Yksinkertainen lisäosa joka pakottaa käyttäjät asettamaan tarpeeksi vahvan salasanan.

<h3>Projekteihin valittavat lisäosat</h3>

@@ -90,6 +98,17 @@ Jos tulee lomakkeita, sivustolle asennetaan vakiona WP Libre Form.

Jos lomakkeita halutaan muokkailla vapaammin, niille tarvitsee tehdä jotain Gravity Formsin mahdollistavaa customia, käytetään Gravity Formsia.

<h4>Välimuistitus</h4>

Välimuistitukseen käytetään tarvittaessa jotain seuraavista lisäosista. Listasta valitaan tapauskohtaisesti sivustolle parhaiten sopiva vaihtoehto.

<ul>
<li>WP Rocket</li>
<li>WP Fastest Cache</li>
<li>WP Super Cache</li>
<li>Hummingbird</li>
</ul>

<h3>Muut lisäosat</h3>

Loput lisäosista ovat projektikohtaisia.
@@ -99,4 +118,4 @@ Loput lisäosista ovat projektikohtaisia.
<ul>
<li><a href="https://www.dude.fi/mita-lisaosia-dude-kayttaa">4.8.2017: Mitä lisäosia Dude käyttää?</a></li>
<li><a href="https://www.dude.fi/sivuston-tekemisen-nakymaton-osuus-tietorakenteen-suunnittelu">25.9.2017: Sivuston tekemisen näkymätön osuus – tietorakenteen suunnittelu</a></li>
</ul>
</ul>

0 comments on commit 9e6f889

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.