Skip to content
Permalink
Browse files

Syncing _pages/stagingiin-vieminen.md from WordPress at https://handb…

…ook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 7, 2019
1 parent fb8276b commit a81de765e5ecc0235429178a7aabbb30241a2bfc
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 _pages/stagingiin-vieminen.md
@@ -13,7 +13,9 @@ Kun sivuston saatu siihen pisteeseen, että sitä voi selata, se laitetaan testi

<h3>Ennakkoasetukset (tehdään vain kerran, jos ei ole aiemmin tehty)</h3>

Varmista että sinulla on oikea versio Capistranosta kirjoittamalla <code>bundle install</code></li>
Varmista että sinulla on oikea versio Capistranosta kirjoittamalla

<pre class="language-bash"><code>bundle install</code></pre>

Jos saat <i>Permission denied (publickey)</i> -ilmoituksen, varmista että sinulla on oikeudet käyttää palvelimella GitHubia kirjautumalla sisään ssh:lla: tunnus@gunship.dude.fi ja luomalla avainpari komennolla:

0 comments on commit a81de76

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.