Permalink
Browse files

Syncing _pages/tiivistelma.md from WordPress at https://handbook.dude…

….fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 141a300 commit aec89012d04cda8a7267f29523c911bd29bb98a1
Showing with 26 additions and 0 deletions.
  1. +26 −0 _pages/tiivistelma.md
@@ -0,0 +1,26 @@
---
ID: 257
post_title: Tiivistelmä
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/tiivistelma
published: true
post_date: 2018-04-25 10:26:55
---
Digitoimisto Dude Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamaan asiakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn tarvittaessa.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Digitoimisto Dude Oy:n tarjoamia palveluita.

Duden keräämät tiedot voidaan jakaa käyttäjän ostoprosessia ennen, sen aikana ja sen jälkeen annettuihin tietoihin, verkkopalveluiden kuten dude.fi:n tai muiden Duden tekemien nettisivujen käytöstä havannoituihin tietoihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

<h3>Käytämme tietoja</h3>

<ul>
<li>Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen</li>
<li>Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen</li>
<li>Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen</li>
</ul>

0 comments on commit aec8901

Please sign in to comment.