Permalink
Browse files

Täydennystä

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 26, 2018
1 parent 3751745 commit aeefca4adebf132df4bc45810ab275b2b23e4c95
Showing with 12 additions and 0 deletions.
  1. +12 −0 _pages/aloittaminen.md
@@ -25,6 +25,7 @@ Kun olet saanut työkoneesi purettua paketista, sinulle luodaan
<li><a href="https://slack.com/">Slack</a>-tunnus yrityksen sisäistä viestintää varten</li>
<li><a href="http://invisionapp.com">Invision App</a>-tunnus leiskoja varten</li>
<li><a href="https://www.adobe.com/fi">Adobe-tunnus</a> Photoshopia ja Typekitiä varten</li>
<li><a href="https://1password.com/">1Password-tunnus</a> salasanojen hallintaan</li>
</ul>

<h3>Ohjelmat</h3>
@@ -38,6 +39,7 @@ Tärkeimmistä ohjelmista on avattu lisää osiossa <a href="https://handbook.du
<li><a href="https://todoist.com/">Todoist</a> tehtävänhallintaan (voit käyttää myös selaimella)</li>
<li><a href="https://dropbox.com/">Dropbox</a></li>
<li><a href="https://www.sublimetext.com">Sublime Text</a></li>
<li><a href="https://1password.com/">1Password</a></li>
</ul>

<h2>Asiakaspalvelijalle / markkinoijalle</h2>
@@ -52,3 +54,13 @@ Tärkeimmistä ohjelmista on avattu lisää osiossa <a href="https://handbook.du
<li><a href="https://www.facebook.com/digitoimistodude/">Facebook</a></li>
<li><a href="https://www.linkedin.com/company/digitoimisto-dude-oy/">LinkedIn-yrityssivu</a></li>
</ul>

<h2>Ylläpitäjälle</h2>

<h3>Tunnukset</h3>

<ul>
<li><a href="https://orion.managewp.com/dashboard/">ManageWP</a>, keskitettyjä WordPress-päivityksiä varten</a></li>
<li><a href="https://handbook.dude.fi/palvelimet">Palvelintunnukset</a>, huoltokatkoja varten</li>
<li><a href="https://dashboard.adminlabs.com">AdminLabs-tunnukset</a> sivustojen seurantaa varten</li>
</ul>

0 comments on commit aeefca4

Please sign in to comment.