Permalink
Browse files

Syncing _pages/voidaanko-tata-tietosuojaselostetta-muuttaa.md from Wo…

…rdPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 94e0e24 commit b2caecdcb7d24a551497c61b58656033cf5748bc
Showing with 14 additions and 0 deletions.
  1. +14 −0 _pages/voidaanko-tata-tietosuojaselostetta-muuttaa.md
@@ -0,0 +1,14 @@
---
ID: 290
post_title: >
Voidaanko tätä tietosuojaselostetta
muuttaa?
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/voidaanko-tata-tietosuojaselostetta-muuttaa
published: true
post_date: 2018-04-25 11:16:52
---
<p class="P28">Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.</p>

0 comments on commit b2caecd

Please sign in to comment.