Permalink
Browse files

Syncing _pages/toimistotila.md from WordPress at https://handbook.dud…

…e.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Dec 5, 2018
1 parent e09ec88 commit b3653067779fcd6c2f96a3cad2d40be066facfee
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/toimistotila.md
@@ -30,7 +30,7 @@ Ruokia ei jätetä jääkaappiin pilantumaan, vaan katsotaan että tarjolla

Toimistoa ei tarvitse siivota, ellei erikseen innostu, sillä toimiston siivoaa säännöllisesti siivooja. Tavarat olisi kuitenkin hyvä pitää sellaisessa järjestyksessä, että ne eivät häiritse muita.

<h2>Musiikki</h2>
<h2 id="musiikki">Musiikki</h2>

Toimiston kaiuttimista tulee soittaa asiakasystävällistä musiikkia (yleinen rock, 70-, 80-luku, radiohitit, jne.) taustamusiikkina. Musiikki on rock-painotteista, mutta sitä soitetaan laidasta laitaan.

0 comments on commit b365306

Please sign in to comment.