Skip to content
Permalink
Browse files

Lisää aiheeseen liittyvä bloggaus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 17, 2017
1 parent 84325a3 commit b64389ab0b20c2eb6b8bc75cadd90bfea05683ff
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 _pages/duden-arvot-yrityksena.md
@@ -30,3 +30,9 @@ Jos pitäisi valita joko paljon asiakkaita/keskinkertainen laatu tai vähän asi
Emme lähde mukaan projekteihin, joiden emme usko tuovan tähän maailmaan mitään hyvää. Olemme ehdottomasti itsekin parhaimmillamme silloin, kun asiakkaamme itse uskoo asiaansa ja kun se asia on jotain, joka tekee maailmasta paremman paikan. Jos ainoana tavoitteena näyttää olevan se, että otetaan nopeasti ihmisiltä rahat pois kelvottoman tuotteen tai palvelun avulla, niin emme usko että Dudella sellaiseen projektiin juurikaan annettavaa.

Emme siis voi antaa tarjouksia tai tehdä toimeksiantoja yrityksille, joiden päätoimiala on <b>pikavippi-</b>, <b>telemarkkinointi-</b>, <b>kosmetiikka-</b>, <b>nettikasino-</b> tai <b>aseteollisuus</b>.

<h3>Aiheeseen liittyviä bloggauksia</h3>

<ul>
<li><a href="https://www.dude.fi/digitoimisto-dude-ruumiinavaus-2016">14.4.2016: Digitoimisto Dude: ruumiinavaus 2016</a></li>
</ul>

0 comments on commit b64389a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.