Permalink
Browse files

Syncing _pages/tietosuojaseloste.md from WordPress at https://handboo…

…k.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent e661d8b commit b719d326a31db6c9740ff1a416f80f8e487a370e
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/tietosuojaseloste.md
@@ -9,7 +9,7 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2018-04-25 10:26:03
---
Tämä dokumentti käsittelee sitä, miten tietosuoja-asioita noudatetaan Digitoimisto Dude Oy:ssa. Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavaltuutettu Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen roni@dude.fi.
Tämä dokumentti käsittelee sitä, miten tietosuoja-asioita noudatetaan Digitoimisto Dude Oy:ssa. Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavaltuutettu Roni Laukkarinen. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen <a href="mailto:roni@dude.fi">roni@dude.fi</a>.

Navigoi vasemmasta laidasta. Nide löytyy myös PDF- ja Office-muodossa.
<h3>Sisällysluettelo</h3>

0 comments on commit b719d32

Please sign in to comment.