Skip to content
Permalink
Browse files

Muotoilun korjaus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 22, 2017
1 parent 2179c76 commit b9e3f327f905abd7ea8b08e173613f6f94910991
Showing with 1 addition and 3 deletions.
  1. +1 −3 _pages/taustakehitys-ja-lisacc88osat.md
@@ -18,9 +18,7 @@ PHP:n dependenssimanagerina toimii Composer. Lisäosien dependenssit on lisät

Lisäosien päivitykset tulee toteuttaa siten, että uuden projektin aloittaessa saa aina uusimman version requireen. Esimerkiksi jos julkaisee version 1.0.5, tulee versiot korvata uusilla package.json, composer.json sekä pää-php-tiedostoon. Tämän lisäksi tulee ajaa <b>komentoriviltä</b> rimpsu:

```` bash
git tag -a '1.0.5' && git push --tags
````
<pre class="language-bash"><code>git tag -a '1.0.5' && git push --tags</code></pre>

Packagist ei osaa nimittäin hakea payloadia, jos tagin/releasen tekee GitHubin webkäyttöliittymästä. Updateria varten tämän jälkeen draftataan uusi release.

0 comments on commit b9e3f32

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.