Skip to content
Permalink
Browse files

Palaveripäivät ylös

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 7, 2017
1 parent 3e56ccd commit bfb06f8c5313f2c407f74282721b5fabcf840404
Showing with 5 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 _pages/palaverit.md
@@ -13,5 +13,10 @@ Duden tapa pitää asiakaspalavereita on epäformaalin rento, mutta puhtaan a

Asiakkaalle ollaan rehellisiä kaikissa asioissa, eikä luvata sellaista mitä ei pystytä tekemään sovitusti. Mieluummin ollaan liian rehellisiä ("ei pysty") kuin liikaa lupaavia. Lähtökohtana tehdään mitä sanotaan ja sanotaan mitä tehdään.

Palaverit pyritään pitämään <b>maanantaisin</b> ja <b>perjantaisin</b>.

<h3>Sisäiset palaverit</h3>

<i>Yrityksen kesken</i> viikkopalaveri pidetään <u>joka maanantai</u> hyvissä ajoin ennen isompien töiden aloittamista. Tästä voidaan tarvittaessa joustaa kiireen tai tarpeellisuuden puitteissa. Pitämättä ei ole sallittua jättää toista viikkoa peräkkäin.

Duden hallitus pyrkii pitämään tapaamisen vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

0 comments on commit bfb06f8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.