Skip to content
Permalink
Browse files

pa11y-ci -komennosta tieto checklistiin

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 30, 2019
1 parent b79a7a1 commit c1f054608bce40517fb8666ced5e2f3f311c6b32
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/julkaisu.md
@@ -117,7 +117,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ Lisää maksullisien lisäosien lisenssit paikalleen
☐ WordPress-päivitykset ajan tasalle
☐ Jos sopii projektiin, asia sovittu tai kyseessä on sivustouudistus: kuvakaappauksia Google-näkyvyyden tilanteesta ennen julkaisua, jotta voi myöhemmin tarkastella miten meni
☐ Saavutettavuustestaus <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/axe/lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbddv">aXe-lisäosalla</a> (nämä tosin pitäisi tehdä jo projektin aikana, mutta viimeistään tässä vaiheessa)
☐ Saavutettavuustestaus <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/axe/lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbddv">aXe-lisäosalla</a> (nämä tosin pitäisi tehdä jo projektin aikana, mutta viimeistään tässä vaiheessa) <b>TAI</b> saavutettavuustestaus <code>pa11y-ci</code> -komennolla (suositellumpi, koska mukana projekteissa <i>Huhtikuun 2019</i> jälkeen)
☐ HTML-validointi <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/html-validator/mpbelhhnfhfjnaehkcnnaknldmnocglk">HTML validator devtools-työkalulla</a>
☐ Saavutettavuus-check: Jos monikielinen sivusto, tarkista, että wp_localize_script stringit lukulaitteille (screenReaderText) ovat oikealla kielellä
☐ Duden logo footeriin, varmista kuitenkin asiakkaalta ensin lupa tähän. Ks. <a href="https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/made-by-dude-badge">Handbookin ohjeet logon lisäämiseksi</a>

0 comments on commit c1f0546

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.