Skip to content
Permalink
Browse files

Esimerkkipingin korjauss

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 28, 2019
1 parent 8d16285 commit c2168ae73202a03c230c0cfb12fe6a30200b3387
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/julkaisu.md
@@ -175,7 +175,7 @@ Kun ajolista on käyty läpi, on aika julkaista sivusto maailmalle. Tämä vaihe

<h4>13. HTTPS-sertifikaatin asentaminen</h4>

Kun sivusto näkyy maailmalle ja nimipalvelimet ovat päivittyneet (tämän voit tarkistaa kirjautumalla craftille tai ghostille ja pingaamalla domainia komennolla <code>ping asiakas.dude.fi</code>, jos IP ei ole craftin tai ghostin, ei muutos ole vielä voimassa)
Kun sivusto näkyy maailmalle ja nimipalvelimet ovat päivittyneet (tämän voit tarkistaa kirjautumalla craftille tai ghostille ja pingaamalla domainia komennolla <code>ping asiakas.fi</code>, jos IP ei ole craftin tai ghostin, ei muutos ole vielä voimassa)

Tämäkin työ on automatisoitu ja homman saa hoidettua yhdellä komennolla:

0 comments on commit c2168ae

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.