Permalink
Browse files

Kielioppi, lisäys loppusilauksen käyttöoikeuksista

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 26, 2017
1 parent 9c1b54d commit c246bf5efa5b7f153ec2439621519e8e2f768aae
Showing with 7 additions and 3 deletions.
  1. +7 −3 _pages/julkaisu.md
@@ -40,7 +40,7 @@ Vaihda väliaikaisesti käyttöoikeudet itsellesi deployta varten:

<pre class="language-bash"><code>sudo chown -R $(whoami) /var/www/domain.fi</code></pre>

Testaa syntaksi virheiltä:
Testaa syntaksivirheiltä:

<pre class="language-bash"><code>sudo nginx -t</code></pre>

@@ -129,15 +129,19 @@ Lisää rivi:

<pre class="language-nginx"><code>rewrite ^/projektinnimi(.*)$ https://www.domain.fi permanent;</code></pre>
Testaa syntaksi virheiltä:
Testaa syntaksivirheiltä:
<pre class="language-bash"><code>sudo nginx -t</code></pre>
Tallenna ja käynnistä nginx-prosessit uudelleen:
<pre class="language-bash"><code>sudo service nginx restart</code></pre>
<h4>14. Testaa sivusto</h4>
<h4>14. Loppusilaukset, käyttöoikeuksien tarkistus ja sivuston testaus</h4>
Vaihda käyttöoikeudet ja varmista samalla että tiedostojen lisääminen mediakirjastoon toimii:
<pre class="language-bash"><code>sudo chown -R www-data:developers /var/www/domain.fi && sudo chown -R $(whoami) /var/www/domain.fi/public_html/content/themes && sudo chown -R $(whoami) /var/www/domain.fi/tmp && sudo chmod -R 775 /var/www/domain.fi/public_html/content && sudo chmod -R 775 /var/www/domain.fi/deploy/current/content && sudo chmod -R 775 /var/www/domain.fi/deploy/shared</code></pre>
Käy sivut läpi niin edustan puolella kuin wp-adminissakin ja katso että kaikki toimii. Sitten siirry käymään tarkistuslistaa läpi.

0 comments on commit c246bf5

Please sign in to comment.