Skip to content
Permalink
Browse files

Lisää puuttuva sulku

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Dec 5, 2017
1 parent eaf2856 commit c2be70baf37d09ab6082f2b0ed03f76f4c6e0bd0
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/graafikolta-koodarille.md
@@ -15,7 +15,7 @@ Kun graafikko on saanut visuaalisen suunnittelun päätökseen, tulee hänen toi

<h5 style="color:#666">Invision App</h5>

Graafikon on varmistettava, että uusin hyväksytty versio löytyy aina Invision Appista (työkalusta lisää kohdassa <a href="https://handbook.dude.fi/tyoskenteleminen-dudella/tyokalut-workflow">Työkalut & Workflow</a>.
Graafikon on varmistettava, että uusin hyväksytty versio löytyy aina Invision Appista (työkalusta lisää kohdassa <a href="https://handbook.dude.fi/tyoskenteleminen-dudella/tyokalut-workflow">Työkalut & Workflow</a>).

<h5 style="color:#666">Photoshop</h5>

0 comments on commit c2be70b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.