Permalink
Browse files

Muutettu lauserakenne selkeämmäksi

  • Loading branch information...
timiwahalahti committed Aug 8, 2017
1 parent 16a6d71 commit c761cc9821cf93328e4fc7165035e036e9040451
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 _pages/alihankinta.md
@@ -9,6 +9,6 @@ permalink: >
published: true
post_date: 2017-08-04 12:20:43
---
Lähtökohtaisesti Dude ei ota uusia alihankintasopimuksia, mutta ei myöskään poissulje yksittäisiä alihankintaprojekteja, joissa Dudelta tilataan projekti siten, että Dudella on valta kommunikoida suoraan asiakkaan kanssa.
Lähtökohtaisesti Dude ei ota uusia alihankintasopimuksia. Harkintaa voidaan kuitenkin käyttää yksittäisiä alihankintaprojekteissa, joissa projekti tilataan siten, että Dudella on valta kommunikoida suoraan asiakkaan kanssa.

Toiseen suuntaan Dude tekee alihankintaa pienimuotoisesti, eli teettää etenkin ruuhka-aikoina joidenkin projektien koodia luotetulla freelancerilla.
Toiseen suuntaan Dude tekee alihankintaa pienimuotoisesti, eli teettää etenkin ruuhka-aikoina joidenkin projektien koodia luotetulla freelancerilla.

0 comments on commit c761cc9

Please sign in to comment.