Permalink
Browse files

Syncing _pages/millaisia-oikeuksia-minulla-on.md from WordPress at ht…

…tps://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent c6da40b commit c8f2b29462962c7c787ef2d32fe4fc4d14a69585
Showing with 22 additions and 0 deletions.
  1. +22 −0 _pages/millaisia-oikeuksia-minulla-on.md
@@ -0,0 +1,22 @@
---
ID: 280
post_title: 'Millaisia oikeuksia minulla on?'
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/millaisia-oikeuksia-minulla-on
published: true
post_date: 2018-04-25 11:02:37
---
Asiakkaana sinulla on oikeus:
<ul>
<li>Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista</li>
<li>Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista</li>
<li>Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä</li>
</ul>
Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

0 comments on commit c8f2b29

Please sign in to comment.