Permalink
Browse files

Syncing _pages/luovutetaanko-henkilotietojani-kolmansille-osapuolille…

….md from WordPress at https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 0efdb13 commit cc6ce95b3ec2facbe44bfa7d1cf05003ebd86266
Showing with 20 additions and 0 deletions.
  1. +20 −0 _pages/luovutetaanko-henkilotietojani-kolmansille-osapuolille.md
@@ -0,0 +1,20 @@
---
ID: 286
post_title: >
Luovutetaanko henkilötietojani
kolmansille osapuolille?
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/luovutetaanko-henkilotietojani-kolmansille-osapuolille
published: true
post_date: 2018-04-25 11:04:27
---
Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille (Google Analytics, Trello, Dropbox, Invision App) toimituksen takaamiseksi, asiakkuuden hoitamista varten sekä markkinointia varten.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin sitä erikseen vaatimalla.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

0 comments on commit cc6ce95

Please sign in to comment.