Permalink
Browse files

WP-CLI:llä tunnuksen luominen

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Nov 20, 2018
1 parent bc4d0fc commit ccbc2b0d2790c82bbc1007424d862f311ee1fbd2
Showing with 5 additions and 1 deletion.
  1. +5 −1 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -90,6 +90,10 @@ Huom. Ylläolevat tukeutuvat täysin siihen, että olet esimerkiksi noudattanut
7. Aseta mediakansio paikalleen Resilio Syncillä (olet saanut projektin aloittajalta linkin tai zip-tiedoston) projektikansion alle <code>media/</code> -hakemistoon.
8. Luo itsellesi branch, <a href="https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/git-open-source#branchin-luominen">katso ohjeet tästä</a>. Näin projektin kollaboraatio saa alkaa!
8. Luo itsellesi branch, <a href="https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/git-open-source#branchin-luominen">katso ohjeet tästä</a>.
9. Luo itsellesi WordPress-tunnus, aja wp-cli projektikansiossa (täydennä tähän komentoon tietosi): <code>./vendor/wp-cli/wp-cli/bin/wp user create etunimi nimesi@dude.fi --role=administrator --user_pass=TÄHÄN_ONEPASSWORDILLA_GENEROITU_VAIKEA_SALASANA --first_name=Etunimi --last_name=Sukunimi --display_name=Etunimi</code>
Näin projektin kollaboraatio saa alkaa!
<a href="https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/git-open-source">Lisää git-käytänteistä.</a>

0 comments on commit ccbc2b0

Please sign in to comment.