Permalink
Browse files

Trello-kortti hostingeihin checklistalle

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Sep 4, 2018
1 parent 3e1a6d9 commit cce70a23d6341436e218b86f45e537bb24c5a028
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 _pages/julkaisu.md
@@ -125,6 +125,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
<h3>WooCommerce</h3>
☐ Tarvittaessa: <a href="http://docs.wp-rocket.me/article/27-using-wp-rocket-on-your- ecommerce-site">Verkkokaupan Cache</a>
☐ Maksut päälle
<h3>Julkaisun jälkeen</h3>
☐ WP Rocket päälle
☐ ManageWP päälle
@@ -139,6 +140,7 @@ Ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen käydään <u>aina</u> seuraava tarkis
☐ Asiakastyytyväisyyskysely (Typeform)
☐ Testaa Internet Exporer 11
☐ Maililla tieto asiakkaalle joka kuukauden huoltokatkosta sekä status.dude.fi osoite
☐ Trello-kortti hostingeihin
<h3>Extraa</h3>
☐ "Toteutus: DUDE" footeriin, linkki ja lupa

0 comments on commit cce70a2

Please sign in to comment.