Permalink
Browse files

Linkki git-ohjeisiin

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 30, 2018
1 parent 4453ff4 commit cfca85d24a124dfb23df5fb89baade4af7620746
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 _pages/projektin-aloitus.md
@@ -72,4 +72,6 @@ IMAGIFY_API_KEY=tässä_on_oikea_API_key

Näin projektin kollaboraatio saa alkaa!

Jos jälkikäteen lähdetään työstämään back-endiä, luodaan branch `back-end`. Jos taas front- endiä, luodaan branch `front-end`. Masteriin mergetään kohtuullisin väliajoin tai merkkipaalujen aikaan.
Jos jälkikäteen lähdetään työstämään back-endiä, luodaan branch `back-end`. Jos taas front- endiä, luodaan branch `front-end`. Masteriin mergetään kohtuullisin väliajoin tai merkkipaalujen aikaan.

<a href="https://handbook.dude.fi/wordpress-kehitys/git-open-source">Lisää git-käytänteistä.</a>

0 comments on commit cfca85d

Please sign in to comment.